INLEIDING – DEFINITIES

“App”: betekent de Smartphone App die kan worden gedownload via de Apple Store en Google Play en die toegang verleent tot de Beepings gemeenschap om gebruik te maken van alle functies die de producten van de onderneming Beepings aanbieden. De Beepings App is gratis.

“Beepings of Beepings SAS of Onderneming Beepings of de Onderneming”: betekent de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 1.333,60, met hoofdkantoor te 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407, Intracommunautair btw-nummer FR 35 811396407.

“Beepings Zen”: betekent een GPS-zender aangesloten op een ISM-netwerk die werkt met een Smartphone waarop de Beepings App is geïnstalleerd.

“Klant/Klanten”: betekent iedere niet-professionele klant / alle niet-professionele klanten die één of meerdere producten of diensten van de onderneming Beepings koopt / kopen op de Website.

“Inhoud”: betekent alle tekstuele en iconografische elementen die op de App of de Website zijn gepubliceerd.

“Gebruikersaccount”: betekent de Gebruikersaccount die via de App of de Website wordt geopend.

“Sigfox”: betekent de onderneming SIGFOX, naamloze vennootschap met raad van bestuur met een kapitaal van 259.097 euro en hoofdkantoor te 425, rue Jean Rostand in Labège (31670) – Frankrijk – ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Toulouse onder het nummer 514 582 444, die mobiele connectiviteit aanbiedt voor het Internet der dingen en volledig is gewijd aan datacommunicatie met lage transmissiesnelheid afkomstig van een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken, zoals de telecommunicatienetwerken, gebruikt in het kader van de werking van het product Beepings Zen.

Uitdrukkelijk opgemerkt wordt dat de onderneming Sigfox een leverancier is van de onderneming Beepings en dat beide ondernemingen onafhankelijk zijn van elkaar.

“Website”: betekent de Internetsite “Beepings.com” waarop een Gebruikersaccount kan worden geopend, zoals bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) en producten of diensten van de onderneming Beepings kunnen worden gekocht.

“Dekkingsgebied”: betekent de landen die worden gedekt door de aanbieder SIGFOX en de werkingszone van het product Beepings Zen afbakenen. Meer informatie op http://www.sigfox.com/coverage.

“Gebruiker of Gebruikers”: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang verkrijgt tot de Website, alsook tot de App en de diensten die eraan verbonden zijn.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Voorwerp.

De toegang tot en de raadpleging en het gebruik van de Website of de App zijn onderhevig aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden die de onderneming Beepings ter beschikking stelt van de Gebruiker.

Het platform Beepings.com berust op de verkoop, het beheer en de exploitatie van verbonden producten op het gebied van de geolocatie van voorwerpen, goederen, dieren en personen die daarvoor toestemming hebben gegeven onder de naam “Beepings”

De Gebruiker aanvaardt zonder voorbehoud of beperkingen de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De toepasselijke algemene gebruiksvoorwaarden zijn die welke gelden op de datum van het gebruik bij de activering van de producten of diensten of oplossingen van Beepings, of subsidiair op de datum waarop een gebruikersaccount wordt aangemaakt.

Beepings behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen.

1.2. Eigenaar van de Website en de App

Beepings.com, de omleidingsadressen ervan en de App zijn eigendom van de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.333,60 euro en hoofdkantoor te 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nr. 811 396 407.

De Uitgever van de Website en de App is Dhr. Pierre Fourmestraux.

Het e-mailadres is: contact@beepings.com

De Website en de App “Beepings.com” worden gehost door Amazon Web Services LLC met hoofdkantoor te PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Verenigde Staten.

Telefoonnummer: +1 206 266 4064

Fax: +1 206 266 7010

ARTIKEL 2 – GEBRUIKER of GEBRUIKERS

2.1 Handelingsbekwaamheid

De Website, de App en de diensten ervan zijn bestemd voor personen met handelingsbekwaamheid. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website of de App ervan, verklaart en waarborgt de Gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam tof een wettelijk opgerichte rechtspersoon te zijn (hierna de “Gebruiker of Gebruikers”).

2.2 Gebruiker of Gebruikers

2.2.1 Inschrijving en vertrouwelijkheid

Voor toegang tot bepaalde functies van de Website en de App ervan is het nodig zich te abonneren op het platform door een account aan te maken (hierna de “Gebruikersaccount”).

De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail om de Gebruikersaccount te openen op het in het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres.

Om zich aan te melden, beschikken de ingeschreven Gebruikers over een gebruikersnaam en een wachtwoord die ze moeten invoeren in de hiertoe voorziene velden.

De Gebruikers zijn er volkomen van op de hoogte dat de Gebruikersaccount het mogelijk maakt:

 • toegang te verkrijgen tot de configuratie van de Gebruikersaccount en de persoonsgegevens,
 • de op de Website of bij een van de distributeurs van Beepings gekochte Beepings Zen(s) te activeren,
 • via de App toegang te verkrijgen tot de geolocatiedienst van de Beepings Zen.

Het is ook aan elke Gebruiker van de Website en de App ervan de vertrouwelijkheid van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor ieder gebruik van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord en voor de gevolgen die er voor hem of haar of een derde uit kunnen voortvloeien.

Door een Gebruikersaccount aan te maken en te gebruiken heeft de Gebruiker toegang tot één of meerdere Beepings Zens.

Om gebruik te kunnen maken van de voorgestelde dienst moet de Gebruiker alle vereiste criteria invullen om een Gebruikersaccount aan te maken op de App, met name zijn of haar voornaam, familienaam, woonadres, geboortedatum en e-mailadres, de streepjescode van de Beepings Zen scannen en de vereiste informatie van de Beepings Zen(s) invullen op de Website en de App.

De Gebruiker verbindt zich ertoe te goeder trouw te handelen en verklaart op erewoord dat de informatie over zijn of haar identiteit geen misleidende of oneerlijke fouten of weglatingen bevatten en bijgevolg overeenstemmen met de werkelijkheid.

2.2.2 Verklaringen en garanties van de Gebruikers

Door gebruik te maken van Beepings verklaart, waarborgt en verbindt de Gebruiker zich ertoe: li alle voorschriften in de gebruikshandleiding van de Beepings Zen na te leven met betrekking tot de configuratie en het gebruik ervan; li de fysieke, elektromagnetische en elektronische integriteit van de Beepings Zen niet te schaden noch derden uit zijn of haar omgeving deze te laten schaden; li geen misbruik te maken van de Beepings Zen voor de geolocatie en beveiliging van voorwerpen en goederen, dieren van de Gebruiker en personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, met strikte inachtneming van het recht op privacy; li te goeder trouw en op redelijke wijze toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website, de App en alle diensten ervan, zonder de onderhavige algemene voorwaarden te schenden; li geen software (webcrawler, spiders, enz.) te gebruiken die de goede werking van de Website, de App en de integriteit ervan schaden; li geen toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de Website, de App of de diensten ervan voor onwettige doeleinden en/of om de reputatie en het imago van Beepings te schaden of meer in het algemeen om de rechten, met name de intellectuele-eigendomsrechten, van Beepings en/of derden te schenden; li de diensten en/of de toegang tot de diensten en/of de toegang tot de Website en de App niet rechtstreeks of middellijk te commercialiseren; li dE volledige of een deel van de Website, de App en de diensten ervan niet te hergebruiken, met name voor commerciële en/of collectieve doeleinden en/of voor persoonlijke doeleinden op een wijze en/of een drager waarvoor Beepings geen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven; li de door Beepings verleende diensten of de gegevens waartoe hij of zij toegang kan verkrijgen via deze diensten en/of de Website en de App ervan niet te exploiteren voor rechtstreeks of middellijk commerciële doeleinden en/of voor persoonlijke doeleinden op een wijze en/of drager waarvoor Beppings geen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven; li de volledige of een deel van de Beepings Zen, de Website of de App niet te reproduceren of weer te geven voor private doeleinden buiten de vastgestelde wettelijke uitzonderingen, in het bijzonder uit hoofde van het Wetboek Intellectuele Eigendom, of met het oog op rechtstreekse of middellijke commercialisering bij derden; li de toegang tot en het gebruik van de Website, de App en/of de diensten ervan niet te beperken; li geen enkele vermelding of element van de diensten en/of de inhoud van de Website en de App te wijzigen, ook niet in het buffergeheugen of tijdelijke geheugen; li geen inbreuk te maken op de bepalingen van de artikelen 323-1 t.e.m. 323-7 van het Strafwetboek, waarin de zogeheten praktijken van “hacking” worden verboden; li de digitale en/of postgegevens van de andere Gebruikers van de Website en de App niet te gebruiken en/of te exploiteren voor de massaverzending van sollicitatiemails en zo aan “spamming” te doen.

Bij niet-nakoming van ongeacht welke van deze verplichtingen en zonder dat bovenstaande opsomming berekend is, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Beepings bevoegd is om hem of haar eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot de volledige of een deel van de Website en de App en diensten ervan.

ARTIKEL 3 – PRODUCTEN

De Gebruikers beschikken over een gratis specifieke Smartphone app voor geolocatie (de “App”) waarmee het mogelijk is op eenvoudige wijze hun voorwerpen, goederen, dieren of personen te zoeken die verbonden zijn door middel van een zender (de “Beepings Zen”).

Bij activering van de App kan de Gebruiker de Beepings Zen personaliseren door middel van een foto of afbeelding die vrij moet zijn van rechten.

De App kan worden gedownload via de platformen Apple Store en Google Play.

3.1 Beepings Zen

De “Beepings Zen” is een GPS-zender die gebruik maakt van de SIGFOX technologie, die werkt op basis van een laagfrequent netwerk dat aanwezig is in talrijke Europese landen (hierna het “Dekkingsgebied”).

Het Dekkingsgebied kan worden geraadpleegd op de website http://www.sigfox.com/coverage.

De Gebruiker kan via de App de positie van de Zender binnen het Dekkingsgebied weergeven.

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de batterijduur in optimale gebruiksomstandigheden. De duur wordt louter ter informatie vermeld. De Gebruiker wordt verzocht de batterijstatus van de Beepings Zen regelmatig te controleren.

De Gebruiker erkent er perfect van op de hoogte te zijn dat Beepings informatie bewaart met betrekking tot het localisatieoverzicht van de Beepings Zen vanaf activering ervan. De Gebruiker kan het overzicht raadplegen via de App door zich aan te melden met zijn of haar Gebruikersgegevens.

Alle technische eigenschappen van de Beepings Zen kunnen worden geraadpleegd op de Website.

Voor iedere aankoop van een Beepings Zen, verbindt Beepings zich ertoe een product te leveren dat in overeenstemming is met de eigenschappen die op de Website zijn vermeld en overeenkomstig de artikelen L211-1 en volgende van de Consumentenwet en de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

3.3 Geolocatie-app

De Gebruikers worden ervan in kennis gesteld dat Beepings voor de goede werking van de App de geolocatiegegevens verzamelt en verwerkt, meer bepaald door middel van de volgende API’s van Google:

 • Google Maps,
 • Google Places (automatisch aanvullen van adressen),
 • Google Geocoder (reverse Geocoding).

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om indien nodig API’s van andere partners te gebruiken zonder de gebruikers hiervan uitdrukkelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 4 – WERKING VAN DE WEBSITE EN DE APP

De door Beepings voorgestelde diensten zijn vrij en exclusief toegankelijk via de App na opening van een Gebruikersaccount en activering van de Beepings Zen.

Beepings stelt alles in het werk om de App en de diensten ervan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, behalve voor onderhoudswerkzaamheden of in het geval van overmacht en binnen het Dekkingsgebied van de Beepings Zen.

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om de volledige of een deel van de Website en de App ervan te allen tijde tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers en zonder recht op schadevergoeding.

Deze toegankelijkheid kan niet worden gewaarborgd bij storingen van het SIGFOX netwerk of van de vereiste radiofrequenties, met name van de toegang tot vast en mobiel Internet.

De Gebruiker verklaart en waarborgt bovendien dat hij of zij over de nodige bevoegdheden en apparatuur beschikt om gebruik te maken van de Website, de App en de door Beepings verleende diensten en met name over een Smartphone, die onmisbaar is om de App voor de geolocatie van een Beepings Zen te downloaden en te gebruiken.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de eigenschappen en functies van de Beepings Zen samen met de inhoud van de Website en de App (de “Inhoud”) wettelijk beschermd kunnen zijn door auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, octrooirecht of enige andere bescherming.

De Gebruiker en de distributeurs van Beepings mogen de Inhoud op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, aanpassen, doorgeven of overdragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de rechten. Zo niet zullen zullen civielrechtelijke, administratieve of strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

5.1 Merken

«Beepings» is een geregistreerd en beschermd merk bij het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI) onder het nummer 4187773.

Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het merk “Beepings” behoren exclusief tot de onderneming Beepings.

Ongeacht welke vorm van reproductie, weergave en aanpassing van het merk “Beepings” is strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke en strikte toestemming van de onderneming Beepings.

Niet-naleving van het onderhavige artikel en de wetsbepalingen inzake industriële eigendom maakt een daad van namaak en/of oneerlijke concurrentie uit, waarvoor de geldende wetgeving sancties voorzien en die met name aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding.

5.2 Domeinnamen

Beepings is de eigenaar van de volgende domeinnamen, die zijn neergelegd bij de onderneming NAMEBAY SAM:

Beepings.com, Beepings.fr, Beepings.es, Beepings.uk, Beepings.eu, Beepings.pro, Beepings.ch, Beepings.cz, Beepings.nl, Beepings.at, Beepings.gr, Beepings.us, Beepings.be, Beepings.dk, Beepings.it, Beepings.co.uk.

5.3 Foto’s

De gebruiker kan een foto registreren om zijn of haar Beepings Zen te identificeren, hoewel dit niet verplicht is. Deze registratie valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

De Gebruiker verklaart dat hij of zij de houder is van de auteursrechten met betrekking tot de foto’s die hij of zij op de Website en de App publiceert.

5.4 Recht van de databankproducenten

Beepings herinnert eraan dat de aan Beepings toegekende rechten in haar hoedanigheid van databankproducent voor wie dan ook een verbod inhouden op: li de extractie door permanente of tijdelijke overdracht van de volledige of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van een gegevensbank naar een andere drager, op welke wijze en in welke vorm dan ook, door de volledige of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van de bank beschikbaar te maken voor het publiek, in welke vorm dan ook, li de extractie of het herhaalde hergebruik van kwalitatief of kwantitatief niet aanzienlijke delen van de inhoud van de bank wanneer deze handelingen niet overeenkomen met een normaal gebruik van de databank.

Iedere Gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe niet over te gaan tot gegevensdelving (Data mining) om gegevens die exclusieve eigendom zijn van Beepings te extraheren.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS

6.1 Verzameling van persoons- en bankgegevens

6.1.1 Persoonsgegevens

De gegevens die op het inschrijvingsformulier om een Gebruikersaccount te openen zijn aangemerkt als verplicht, moeten exact worden ingevuld door de Gebruiker. Bij gebrek aan een antwoord of indien het antwoord door Beepings als afwijkend wordt beschouwd, kan Beepings weigeren uw inschrijving te aanvaarden.

Beepings verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te beschermen en deze strikt vertrouwelijk te bewaren.

Beepings verbindt zich ertoe alle middelen aan te wenden om de Gebruiker te verzekeren van de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn of haar persoonsgegevens.

6.1.2 Bankgegevens

De bankgegevens (bankkaartnr., geldigheidsdatum, veiligheidscode, enz.) die nodig zijn om een product of dienst van de onderneming Beepings te kopen op de Website, worden niet verzameld of bewaard door Beepings maar enkel door de aanbieder van de online betaalmodule.

6.2 Bescherming van de persoons- en bankgegevens

6.2.1 Aangifte bij de CNIL

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is Beepings bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) overgegaan tot voorafgaande aangifte met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met het beheer van bestanden van klanten en mogelijke klanten, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr..

Het aangiftenummer is: 1922555.

6.2.2 Inzage in en wijziging van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker heeft het recht op inzage in en rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens door contact op te nemen met Beepings via het contactformulier op de Website of door een aangetekend schrijven te richten tot het volgende adres: 7 rue Cadet 75009 Paris, France, ter attentie van de juridische dienst, samen met een eensluidend verklaarde kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.

Wanneer de Gebruiker zijn of haar Gebruikersaccount definitief wenst te wissen, worden alle daaraan gekoppelde gegevens eveneens gewist uit de databank van de Onderneming.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de Gebruiker over het recht om kosteloos en gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor de doeleinden van klantenwerving, met name commerciële klantenwerving, door Beepings of haar handelspartners. Als uw recht van bezwaar om die reden rechtstreeks bij Beepings wordt uitgeoefend, verbindt laatstgenoemde zich ertoe uw bezwaar bekend te maken bij haar contractuele partners waaraan zij uw persoonsgegevens eventueel heeft doorgegeven.

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 verbindt Beepings zich ertoe dat de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruikers, zelfs als deze worden doorgegeven aan eventuele handelspartners, niet zullen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij hiervoor de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker is verkregen.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 behoudt Beepings zich het recht voor om de persoonsgegevens van de Gebruikers door te geven hetzij om een wettelijke verplichting na te leven, hetzij op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van een onafhankelijke administratieve instantie (zoals de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden).

6.2.3 Doel van de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruikers is Beepings.

Overeenkomstig de bepalingen van de vereenvoudigde norm nr. 48 hebben enkel de werknemers en dienstverleners van Beepings toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers, teneinde de Website te doen werken of de producten of diensten van de onderneming Beepings te verkopen.

6.2.4 Doorgifte van de gegevens aan derden

Beepings waarborgt dat de persoonsgegevens die van de Gebruikers worden verzameld, exclusief worden gebruikt door Beepings. In geen geval kunnen deze worden bekendgemaakt of doorgegeven aan derden die niet tot de onderneming behoren, met uitzondering van haar dochterondernemingen of zakelijke partners.

Beepings behoudt zich het recht voor om de door de Gebruikers ingevoerde gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen en te publiceren. De gegevens blijven volledig anoniem.

ARTIKEL 7 – TRACEERTOOLS

Teneinde het browsen op de Website te vereenvoudigen, kunnen na uw toestemming bij het openen van de Website traceerbestanden worden geïnstalleerd op uw computer (hierna “Cookies”).

Cookies maken het mogelijk het browsegedrag, de verplaatsingen en de raadplegings- of koopgewoontes van de Gebruikers te analyseren, met name om gerichte reclame of persoonlijk aangepaste diensten voor te stellen. Iedere Gebruiker kan zijn of haar computer instellen om Cookies te weigeren.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID EN VORDERINGEN

Beepings stelt de Gebruikers de App en de Producten ter beschikking teneinde hun voorwerpen, goederen, dieren of personen die hiervoor toestemming hebben gegeven te geolocaliseren.

Beepings weigert elke aansprakelijkheid naar aanleiding van: li de technische gevolgen van de verbinding met de Website of de App, met name in geval van moeilijkheden met de verbinding omwille van technische of materiële storingen of problemen met betrekking tot de verzadiging van het netwerk of de Smartphone van de Gebruiker; li de technologische limieten van de GPS-antennes en -satellietsignalen en het SIGFOX netwerk. De uitzending van Sigfox radioberichten en de ontvangst van GPS-signalen zijn systemen die limieten vertonen die sterk afhankelijk zijn van de gebruiksomstandigheden en de omgeving. De onderneming Beepings biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prestaties, de ontvangst van de signalen of het opvolgingsinterval; li ongeacht welke materiële of immateriële schade die de Gebruiker of derden lijden door het gebruik van de Website of de App, alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten van de Gebruikers; li de gevolgen voor de Gebruiker of een derde die voortvloeien uit een schending door de Gebruiker van de garanties en verplichtingen waarin artikel 2.2 van de onderhavige algemene voorwaarden voorziet; li de rechtstreekse en middellijke schade die voortvloeit uit het verlies van voorwerpen, goederen, dieren of personen met een Beepings Zen en die bijgevolg niet gevonden konden worden in die zin dat Beepings enkel is gehouden tot een inspanningsverplichting en dit binnen het Dekkingsgebied van de Beepings Zen; li de niet-naleving of gebrekkige naleving van de verplichtingen van Beepings die te wijten is aan ofwel het gedrag van de Gebruiker of een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht; li de storing van de geolocatiedienst of van de Beepings Zen om een van de volgende redenen:

Storing, ontoereikendheid of verzadiging van de GSM-, GPRS- en GPS-dekking;

Storing, ontoereikendheid of verzadiging van het SIGFOX netwerk;

Storing, onderbreking, gebrek of beschadiging, al dan niet opzettelijk, van het product (Beepings ZEN), lege batterij of batterijschade waardoor het product niet werkt;

Storingen naar aanleiding van elektromagnetische velden die de gegevensoverdracht verstoren – of op afgesloten plaatsen waardoor de verzending of ontvangst van de gegevens of het gebruik van de dekking (GSM of GPS) wordt verstoord;

Werkzaamheden, ingrepen of manipulaties uitgevoerd op de App, de Website, de Beepings Zen of de servers waarmee de geolocatiedienst wordt verleend;

Onnauwkeurige of gebrek aan actualisering van de door de Gebruiker verschafte gegevens.

De Gebruiker erkent dat: li Beepings de aansluitingskosten, en in het algemeen alle communicatiekosten voor de toegang tot de Website of de App en voor het gebruik ervan door de Gebruiker, niet op zich neemt; li Beepings zich er enkel toe verbindt een geolocatie van de Beeping Zen te verzorgen. De onderneming kan afhankelijk van het geval dus niet instaan voor de aard van het voorwerp, van het goed of voor de identiteit van de persoon waarvoor de Zender wordt gebruikt; li Beepings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van de Website of de App en/of de onmogelijkheid om ertoe toegang toe te verkrijgen of ervan gebruik te maken; li Beepings heeft duidelijk geïnformeerd over het Dekkingsgebied. ul.text-ul De Gebruiker is als enige aansprakelijk: li voor gebruik in strijd met de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Website en de App ervan; ; li voor elke vordering of procedure die tegen Beepings wordt ingesteld naar aanleiding van het inbreukmakende gebruik van de Website, de App of de Beepings Zens door de Gebruiker.

De aansprakelijkheid van Beepings is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs van de Beepings Zen.

Als een Gebruiker getuige is van misbruik of een klacht wenst te melden, kan hij of zij contact opnemen met de onderneming via de Website, onder de rubriek “contact”, of een brief sturen naar het volgende adres: Beepings, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

De onderneming Beepings is niet verbonden aan een hulpdienst of reddingswerkers. Beepings vervangt in geen geval een oproep naar de officiële hulpdiensten (112 – 18 – 15 …).

Geef in geval van nood steeds de voorkeur aan een oproep naar de officiële hulpdiensten.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wetgeving.

De taal om de onderhavige voorwaarden uit te leggen is het Frans.

Ieder gebruik van de Website, de App of de diensten ervan moet voldoen aan de voorschriften van de Franse wetgeving en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied.

Alle geschillen waartoe deze algemene voorwaarden aanleiding kunnen geven, in het bijzonder de geldigheid, uitlegging, uitvoering, oplossing of beslechting ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de Ondernemingsrechtbank van Parijs, ook in het geval van een kort geding of meerdere verweerders.

ARTIKEL 10 – GELDIGHEID EN ACTUALISERING

De datum van actualisering en geldigheid van dit document is 01/10/2016

Dit document annuleert en vervangt alle voorgaande versies.

“App”: betekent de Smartphone App die kan worden gedownload via de Apple Store en Google Play en die toegang verleent tot de Beepings gemeenschap om gebruik te maken van alle functies die de producten van de onderneming Beepings aanbieden. De Beepings App is gratis.

“Beepings of Beepings SAS of Onderneming Beepings”: betekent de onderneming Beepings, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 1.333,60, met hoofdkantoor te 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407, Intracommunautair btw-nummer FR 35 811396407.

“Beepings Zen”: betekent een GPS-zender aangesloten op een ISM-netwerk die werkt met een Smartphone waarop de Beepings App is geïnstalleerd.

“Klant/Klanten”: betekent iedere niet-professionele klant / alle niet-professionele klanten die één of meerdere producten of diensten van de onderneming Beepings koopt / kopen op de Website.

“Gebruikersaccount”: betekent de Gebruikersaccount die via de App of de Website wordt geopend.

“Sigfox”: betekent de onderneming SIGFOX, naamloze vennootschap met raad van bestuur met een kapitaal van 259.097 euro en hoofdkantoor te 425, rue Jean Rostand in Labège (31670) – Frankrijk – ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Toulouse onder het nummer 514 582 444, die mobiele connectiviteit aanbiedt voor het Internet der dingen en volledig is gewijd aan datacommunicatie met lage transmissiesnelheid afkomstig van een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken, zoals de telecommunicatienetwerken, gebruikt in het kader van de werking van het product Beepings Zen.

Uitdrukkelijk opgemerkt wordt dat de onderneming Sigfox een leverancier is van de onderneming Beepings en dat beide ondernemingen onafhankelijk zijn van elkaar.

“Website”: betekent de Internetsite “Beepings.com” waarop een Gebruikersaccount kan worden geopend, zoals bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) en producten of diensten van de onderneming Beepings kunnen worden gekocht.

“Dekkingsgebied”: betekent de landen die worden gedekt door de aanbieder SIGFOX en de werkingszone van het product Beepings Zen afbakenen. Meer informatie op http://www.sigfox.com/coverage.

“Gebruiker of Gebruikers”: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang verkrijgt tot de Website, alsook tot de App en de diensten die eraan verbonden zijn.

ARTIKEL 1 – VOORWERP

Het platform Beepings berust op de verkoop, het beheer en de exploitatie van verbonden producten op het gebied van de geolocatie van voorwerpen, goederen, of personen die daarvoor toestemming hebben gegeven onder de naam “Beepings” (de “Website”).

De online verkoop van de producten van Beepings verloopt op de Website met inachtneming van de hieronder beschreven voorwaarden, die de onderneming Beepings ter beschikking stelt van de Klanten.

De Klanten van Beepings en van de App aanvaarden zonder voorbehoud of beperkingen de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (AVV).

De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke gelden op de datum van de bestelling van een product of een dienst op de Website, of subsidiair op de datum van het gebruik bij de activering van de producten of diensten of oplossingen van Beepings, of subsidiair op de datum waarop een gebruikersaccount wordt aangemaakt.

Beepings behoudt zich het recht voor om deze AVV te allen tijde te wijzigen.

De Klant is er perfect van op de hoogte dat het gebruik van de producten van Beepings het gebruik van de App en de inschrijving op de daarbij horende diensten vereist.

ARTIKEL 2 – AANKOOP

2.1 Toegankelijkheid

De aankoop van de producten van de onderneming Beepings is vrij toegankelijk op de Website voor niet-professionele klanten (de “Klant”).

Beepings stelt alles in het werk om de Website en de diensten ervan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar te maken, ongeacht onderhoudswerkzaamheden.

Beepings behoudt zich de mogelijkheid voor om de volledige of een deel van de Website te allen tijde tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klanten en zonder recht op schadevergoeding.

2.2 Bestelling

Voorafgaand aan iedere aankoop van een product van de onderneming Beepings, moet de Klant nagaan of zijn of haar telefoonapparatuur of die waarvoor het product bestemd is compatibel is met de App door deze gratis te downloaden via de platformen Apple store en Google Play.

Voorafgaand aan elke aankoop van een product van het bedrijf Beepings, moet de klant ervoor zorgen dat het gebied waarin hij het product wil gebruiken, wordt gedekt door het Sigfox-netwerk (zie Sigfox-dekking).

Indien ze compatibel zijn, kan iedere Klant binnen de limieten van de beschikbare voorraad rechtstreeks op de Website of via een van de erkende distributeurs van Beepings een product van de onderneming Beepings. Bij onbeschikbaarheid wordt de verwachte leveringstermijn van het product op de Website vermeld.

Beepings kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de aankoop van een product van Beepings indien het incompatibel is met de telefoonapparatuur of de toegankelijkheid van het Internet-netwerk van de Klant of de Gebruiker van het betrokken product van Beepings.

Door een product van de onderneming Beepings te kopen op de Website, verklaart de Klant zich bewust te zijn van de eigenschappen die kunnen worden geraadpleegd op de Website.

De Klant bevestigt zijn of haar bestelling als volgt. Deze bevestiging houdt aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (AVV) in.

De Klant die geïnteresseerd is in een artikel dat wordt weergegeven op de Website, moet het volgende proces volgen om zijn of haar bestelling te plaatsen.

Na op het pictogram “bevestigen” te klikken en de details van zijn of haar bestelling (product, aantal, prijs, enz.) te controleren, bevestigt de klant de keuze van het (de) geselecteerde product(en) met een klik.

Iedere door de Klant met een “dubbele klik” ondertekende bestelbon houdt onherroepelijke aanvaarding van de Klant ten aanzien van Beepings en kan uit hoofde van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet ter discussie worden gesteld.

Indien de Klant gebruikmaakt van een speciale aanbieding, moet hij of zij voorafgaand een aan hem of haar toegekende code invoeren in het hiertoe voorziene veld. Na de betaalwijze te bevestigen, bevestigt de Klant zijn of haar bestelling definitief en onherroepelijk.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website, de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden of de producten en diensten van de onderneming Beepings op de Website, kunt u contact opnemen via het “contact”-formulier op de Website of op het volgende adres: Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 3 – PRIJS – BEWIJS VAN DE TRANSACTIE – FACTURERING

3.1 Prijs en betaalwijzen

De prijzen van de diensten en producten op de Website worden in euro en inclusief BTW uitgedrukt.

De in het winkelmandje, op de factuur, in de klantenzone vermelde prijs is de totaalprijs, inclusief BTW. Hierin is de prijs van de producten en diensten, de onderhoudskosten, de verpakkingskosten en de verzendingskosten begrepen.

Beepings behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de enige prijs die op de Klant van toepassing is, de prijs is die op de datum van de bestelling in de catalogus is vermeld.

Het toepasselijke BTW-tarief is het geldende tarief op de datum van de door de Klant geplaatste bestelling van een van de producten of diensten die op de Website worden verkocht.

Beepings stelt de Klanten voor de prijs van hun bestelling op de Website te betalen en dit uitsluitend via bankkaart. De klant betaalt de volledige prijs op de datum van de bestelling van een van de producten of diensten van de onderneming Beepings.

Beepings waarborgt de veiligheid van de online transacties. Alle persoonsgegevens worden strikt beschermd en versleuteld voordat ze naar het verwerkingscentrum voor bestellingen worden gestuurd.

3.2 Bewijs van de transactie

De bevestiging en betaling van de prijs van de bestelling van op de Website verkochte producten of diensten zijn het bewijs van de verbintenis van de Klant ten aanzien van Beepings.

Deze transacties worden geregistreerd op de servers van Beepings, die het spoor van alle vroegere transacties met de Klanten bijhoudt.

Iedere vordering met betrekking tot de betaling van de prijs van de bestelling van een op de Website verkocht product, moet worden gericht tot Beepings of de derde die instaat voor het betaalsysteem, al naargelang het geval.

3.3 Besteloverzicht

Na voltooiing van de bestelling op de Website en de betaling van de prijs, stuurt Beepings de Klant een overzicht van de bestelling en de betaling van de prijs van de dienst waarop is ingeschreven of het (de) gekochte product(en).

ARTIKEL 4 – LEVERING

De levertijden bedragen 7 werkdagen in Europees Frankrijk en 14 dagen voor de overige Europese landen. De levertijden worden louter ter informatie gegeven en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen vervoerder. Beepings kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de vervoerder.

ARTIKEL 5 – GARANTIE – HERROEPINGSRECHT

5.1 Garantie

Alle door Beepings SAS verkochte producten worden getest op hun kwaliteit.

Iedere Gebruiker of Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar na ontvangst van het pakket om de onderneming Beepings in kennis te stellen van eventuele fabricagefouten. Hiervoor kan het “contact”-formulier op de Website worden gebruikt of een schrijven worden gestuurd naar het volgende adres: Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door fout gebruik of misbruik door de Klant of de Gebruiker.

Enkel Beepings is bevoegd om te bepalen of het product al dan niet onder de garantie valt.

5.2 Herroepingsrecht

Bij aankoop van een product van de onderneming Beepings op de Website, beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen, te tellen vanaf de ontvangst van het product, om zijn of haar herroepingsrecht uit te oefenen waarin artikel L121-21 van de Consumentenwet voorziet.

Indien de Klant zijn of haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet hij of zij Beepings bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in kennis stellen van zijn of haar beslissing.

De Klant stuurt of bezorgt het (de) betrokken product(en) onverwijld en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na mededeling van zijn of haar beslissing terug naar Beepings.

Bij uitoefening van zijn of haar herroepingsrecht staat enkel de Klant in voor de kosten om het product terug te sturen.

De Klant of de Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld in het geval van waardevermindering van de producten naar aanleiding van andere handelingen dan die welke nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de producten van de onderneming Beepings vast te stellen.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht betaalt Beepings de Klant de betaalde bedragen volledig terug, met uitzondering van de leverings- of douanekosten, zodra de onderneming Beepings het (de) terugbezorgde product(en) ontvangt.

De producten moeten worden terugbezorgd op het volgende adres: onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue Cadet, 75009 Parijs, Frankrijk, samen met (i) de originele doos in nieuwstaat, (ii) de USB-kabel, (iii) het bestelbewijs en (iv) de oorspronkelijke factuur.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VORDERINGEN

Beepings stelt de Klanten de Website ter beschikking voor de online aankoop van de producten en diensten van de onderneming Beepings om hun voorwerpen, goederen, of personen die daar toestemming voor hebben gegeven te geolocaliseren.

De onderneming Beepings weigert elke aansprakelijkheid naar aanleiding van:

de technische gevolgen van de verbinding met de Website of de App, met name in geval van moeilijkheden met de verbinding omwille van technische of materiële storingen of problemen met betrekking tot de verzadiging van het netwerk of de Smartphone van de Klant of de Gebruiker van de producten van de onderneming Beepings.

de technologische limieten van de GPS-antennes en satellietsignalen en het SIGFOX netwerk;

iedere materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de Klant of aan derden door het gebruik van de Website en de App, alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten;

de gevolgen voor de klant of een derde die voortvloeien uit een schending door de Klant of een derde van de garanties en verplichtingen waarin de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voorzien;

de rechtstreekse en middellijke schade die voortvloeit uit het verlies van voorwerpen, goederen of personen met een product van de onderneming Beepings en die bijgevolg niet gevonden konden worden. De onderneming Beepings is enkel gehouden tot een inspanningsverplichting en dit binnen het Dekkingsgebied;

de niet-naleving of gebrekkige naleving van de verplichtingen van Beepings die te wijten is aan ofwel het gedrag van de Klant of de Gebruiker of een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht;

de storing van de geolocatiedienst of van de Beepings Zen om een van de volgende redenen:

 1. Storing, ontoereikendheid of verzadiging van de GSM-, GPRS- en GPS-dekking;
 2. Storing, ontoereikendheid of verzadiging van het SIGFOX netwerk;
 3. Storing, onderbreking, gebrek of beschadiging, al dan niet opzettelijk, van het product van de onderneming Beepings, lege batterij of batterijschade waardoor het product niet werkt;
 4. Storingen naar aanleiding van elektromagnetische velden die de gegevensoverdracht verstoren – of op afgesloten plaatsen waardoor de verzending of ontvangst van de gegevens of het gebruik van de dekking (GSM of GPS) wordt verstoord;
 5. Werkzaamheden, ingrepen of manipulaties uitgevoerd op de producten van de onderneming Beepings of de servers waarmee de geolocatiedienst wordt verleend;
 6. Onnauwkeurige of gebrek aan actualisering van de door de Klant of de Gebruiker verschafte gegevens.

De Gebruiker erkent dat:

Beepings de aansluitingskosten, en in het algemeen alle communicatiekosten voor de toegang tot de Website en de App en voor het gebruik ervan door de Gebruiker, niet op zich neemt;

Beepings kan de kosten van het retourneren van een product niet op zich nemen als dit verband houdt met het feit dat het gebied waarin hij het Beepings-product wil gebruiken niet onder het Sigfox-netwerk valt.

Beepings zich er enkel toe verbindt een geolocatie van de Beeping Zen te verzorgen en afhankelijk van het geval dus niet instaan voor de aard van het voorwerp, van het goed of voor de identiteit van de persoon waarvoor de Zender wordt gebruikt;

De onderneming Beepings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van de Website of de App en/of de onmogelijkheid om ertoe toegang toe te verkrijgen of ervan gebruik te maken;

De onderneming Beepings heeft duidelijk geïnformeerd over het Dekkingsgebied.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk:

voor gebruik in strijd met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van de producten van de onderneming Beepings en van de diensten waartoe hij of zij toegang heeft via de Website en de App ervan;

voor elke vordering of procedure die tegen Beepings wordt ingesteld naar aanleiding van het inbreukmakende gebruik van de Website, de App of de producten of diensten van de onderneming Beepings.

De aansprakelijkheid van Beepings is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het door de Klant gekochte product van Beepings.

Als een Klant getuige is van misbruik of een klacht wenst te melden, kan hij of zij contact opnemen met de onderneming via het “contact”-formulier op de Website of op het volgende adres. Onderneming Beepings, Klantendienst, 7 rue cadet, 75009 Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wetgeving.

De taal om het onderhavige document uit te leggen is het Frans.

Ieder gebruik van de Website, de App of de diensten ervan moet voldoen aan de voorschriften van de Franse wetgeving en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied.

Alle geschillen waartoe deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding kunnen geven, in het bijzonder de geldigheid, uitlegging, uitvoering, oplossing of beslechting ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de Ondernemingsrechtbank van Parijs, ook in het geval van een kort geding of meerdere verweerders.

Het is verboden dit document te reproduceren, te kopiëren en te verspreiden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de onderneming Beepings SAS.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEID EN ACTUALISERING

De datum van actualisering en geldigheid van dit document is 01/10/2016

Dit document annuleert en vervangt alle voorgaande versies.

Deze website is eigendom van de Onderneming Beepings, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.333,60 €

Hoofdkantoor: 7 rue Cadet – 75009 Parijs – Frankrijk

Ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 811 396 407.

Intracommunautair BTW-nr.: FR 35 811396407

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: support@beepings.com

Uitgever: Marketing Team Beepings.

Technische dienstverlener (host): Amazon Web Services LLC

Naam / firmanaam: Amazon Web Services LLC

Adres: PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Verenigde Staten

Telefoonnummer: +1 206 266 4064

Fax: +1 206 266 7010